بله بالاخره مقاله با کمک فرهاد تمام شد.......

اولین کنفرانس مدیریت منابع آب