ایستگاه در روبروی بنده است زوایه دوربین خوب نبوده....