برنامه استخراج آمار از گراف باران سنج ثبات در محیط Arcview تهیه شد.

14/7/1383