أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَى

 

می گویند تقوا از تخصص لازم تر است، آن را می پذیرم. اما می گویم آنکس که تخصص ندارد و کاری را میپذیرد، بی تقوا است."