قراره در محوطه سد سهند محل ایستگاه هواشناسی فعلی،که تکمیل هم نشده ،ایستگاه هواشناسی خودکار نصب کنیم،خریدانجام شده با یه مختصر اشکالات جزیی ،که پس از رفع اون ایستگاه رو دائر می کنیم ،با امکان مشاهده و تخلیه اطلاعات در ستاد(سازمان مرکزی-تبریز).

اینهم سد سهند ،فقط  کی بود نمی دونم پرید جلو دوربین! فکر کنم از اون دوربین ندیده هاست!


این تاج سد :

اینهم موقعیت ایستگاه هواشناسی:

اینهم همکارم آقای مددی با ماشینش،من رو سرریزم!