برای صرفه جویی نامه نوشتیم به مناطق (مثلا استعلام کردیم) که آیا در محل ایستگاه های هیدرومتری حوزه استحفاظی که تالیمدز هم نصب شده،پوشش  شبکه موبایل هست؟ امکان برقراری خط تلفن چی؟


بچه های بستان آباد صراحتا گفته بودند نه(خودش هم همان نه بزرگی که شنیدین!) باری با سابقهای که از بازدیدهای سنوات قبل داشتم برام یه سوال شد؟ 

در راستای همون صرفه جویی ها هنگام گذر از بستان آباد در پی یه مسافرت شخصی (و در مرخصی) بازدیدی از محل (اوجان چای ) داشتم،شکر خدا بغل ایستگاه یه BTS گنده و اون دور و اطراف هم دوتا دیگه دیده می شد؛،در ضمن بغل ایستگاه چقدر خونه مسکونی که مشخص بود خط تلفن هم دارند.

بعله این بود انشا ما در مورد صرفه جویی و راهکارهای مدیریتی!