از دیروز قرار شد با فرهاد بصورت جدی رو این موضوع کار کنیم.