یه دو روزی مهمون آبهای سطحی یزد(آقای مهندس عارف) بودیم.