دوست و همکار خوبم آقای مهندس تمهیدی،تو این قضیه دیجیتال و آنلاین همیشه مزاحمش شدم.