اینهم اندازه گیری رودخانه ارس،همکارمون آقای بهروش،گرمای شهریور یه طرف،هوای شرجی پلدشت هم روش،روی پل هم که جهنم!!


اینهم پل جدید شاه تختی،گزینه ای که برای اندازه گیری در نظر گرفتیم.