این رودخونه حاجیلر چای یکی از شاخه های ارس هستش،سیل بی سابقه ای بود.