واسنجی به جای کالیبراسیون هنوز جا نیفتاده است،برو بچه های شهرستانها در خروجی سد علویان مراغه مولینه هاشونو  بررسی کردیم.