قراره یکی از اینها بخریم همکاران تجربه استفاده از این وسیله رو دارند؟


OTT Qliner 2 - Doppler technology for mobile discharge measurement in rivers and channels.