تیفور یا wire rope winch در آبهای سطحی برای کشیدن و محکم نمودن کابل تلفریک کاربرد دارد.