وبلاگ تخصصی یکنفررو برداشته پاورپوینت کرده تومجتمع آموزشی بعنوان تئوری کارگاه عملی خوردملت داده بقیه مطالب هم جسته گریخته بلد نیستی مجبوری؟

حداقل اسم و آدرس منبع رو می نوشتی.

به ما که رسید زکات شد؟