مهندس دوستی از همکاران فنی اداره هواشناسی آذربایجانشرقی

 

 

 

تبریز رادار هواشناسی سهند