‏کنفرانس بین المللی آموزش و ظرفیت سازی آب.
 ۱۳ تا ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۵-دانشگاه تهران