کاوه مدنی : ‏سه ریشه اصلی مشکلات #آب #ایران: رشد سریع #جمعیت، #کشاورزی نامناسب، سوء مدیریت

 https://t.co/1PuoZynQjO‎
دلیل-بروز-بحران-آب-در-ایران-چیست 
https://t.co/b6UfKrdHjM