یکی از نقاطی که خسارت شدید بود روستای چنار عجب شیر می باشد.