در ٢۶ و ٢٧ آبان ماه ١٣٨٣ در دانشگاه تهران،  مقاله ما :

"تعیین حجم ذخایر برفی حوضه های آبریز با استفاده  از سیستم های اطلاعات جغرافیایی ( GIS )، داده های ماهواره ای سنجنده مودیس و آمار ایستگاههای برف سنجی "