مقاله ما :

"بررسی اثرات پدیده ال نینو در بارش و جریان ایستگاههای منتخب استانهای آذربایجانشرقی و اردبیل"