گزارش  نصب، راه اندازی و بهره برداری از تجهیزات دیجیتال ایستگاه های آب وهواشناسی  با شماره ١١١١ تهیه و ارسال شد.

ایستگاه هواشناسی سد نهند