چرا همیشه نیمه خالی لیوان رو می بینیم؟

یه خورده استراحت و تفریح هم لازمه،نه؟