بازهم بحث بررسی تبادل نظر موند واسه جلسه بعد!!

یکی از همکاران نظام نامه فنی مهندسی کشور را ارائه کردند