نظام نامه فنی مهندسی کشور،زبونم لال با چه عنوانی مطرح شد،که یکی از همکاران بلافاصله اصلاح نمودند به: مانیفیست اجرایی کشور!!

مخالف،موافق و ....البته جمع بندی کلی و نتیجه صحبتهای اعضا مخالف پس از دو سه ماه در خصوص لایحه پیشنهادی حقیر (در مخالفت با لایحه)همون موافقت با لایحه است .

قرار شد دیگه هفته بعد جمع بندی از نظرات جمع انجام بشه.

یکی از همکارها هم در خصوص یه مطالعه ای!!! که مشاور انجام داده بود گزارشی ارائه بده.