ایستگاه هیدرومتری واصل آباد:

ایستگاه برفسنجی چم ریز :