همکاران خراسان جنوبی زحمت کشیدند  نرم افزار دبی اشل  رو با توابع جدید آفیس همخوان کردند.

همینجا از مهندس خراشادی همکارآبهای سطحی خراسان جنوبی تشکر می کنم.