بعد سالها فرصتی شد سری به کوه عینالی بزنم د رمسیر دکل چهل متری سازمان انرژی های نو ایران که شامل سنسورهای رطوبت سنج و دماسنج (توام) و تششع سنج در ارتفاع ده متری بهمراه سمت و سرعت باد در ارتفاع 30 و 37.5 .و 40 به همراه یک صفحه سولار پنل بدون هیچ محافظ و فنسی برای دکل جلب توجه می کرد .

تعداد سه عدد توربین بادی بر روی رشته کوه مجاور شهر تبریز در حال بهره برداری است.حسب اطلاعات سایت سازمان فوق در آذربایجانشرقی سه ایستگاه بادسنجی در اسکو،اهر ،مایان (دو ایستگاه) ،