بعد کش وقوس فراوان و طی مراحل اداری،قضایی مانع ایجاد شده توسط روستائیان از مسیر رودخانه پاک سازی شد.

رودخانه قرنقو ایستگاه هیدرومتری موتورخانه میانه