مهندس حسینی به همراه عماد حسینی در حال اماده سازی دکل ( از شرکت حر بنیان)

ایستگاه هواشناسی خودکار سد آیدوغموش ( میانه)