ایستگاه هیدرومتری مرکید( در مجاورت روستا به همین نام) از شاخه های آجی چای