در این ایستگاه مودم PSTN و GSM نصب و هردو قابل استفاده است.