ایستگاه هواشناسی خودکار سد ارس -آذربایجانشرقی
فروردین  یکهزار و سیصد و نود