ایستگاه هیدرومتری آلاجوجه (در نزدیکی روستایی به همین نام)  بر روی رودخانه ایلگنه چای از شاخه های طرف ایران ارس

همکارم آقای مهندس عبادی در حال کار با مولینه

 


ادامه مطلب ...