شرکت کنترل توان نوین پویا  - نصب سامانه مخابراتی

(RTU-GSM Modem)  ایستگاه هیدرومتری

پل خداآفرین -لمینگراف آئوت - تالمیدز.