مودم زیمنس TC35 به تالمیدزها نصب و با خط دیتا همراه اول ارتباط داریم.

 

آن مرد شریف هم متصدی ایستگاه است.