سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

دو مقاله در ارتباط با پوشش برفی و خشکسالی بصورت مشترک با همکارم در کنفرانس پذیرفته شد.

در کنفرانس قبلی از شرکت دوتا مقاله پذیرفته شده بود(چهار نفر)،تو فرصتی که داشتیم رفتیم بازار اصفهان،سیاحت، خرید سوغات و صد البته گز اصفهان،حدود سی نفر از همکارهای شرکت رو در میدان اصلی اصفهان دیدیم.

رفتم  پیش مسئولم که دوتا مقاله امون پذیرش شده،دستور مقتضی صادر فرمایند،فرمودند: ببینم سهمیه واحد ما چقدره؟گفتم ما مقاله امون پذیرش شده اگه دوستان رفتند و سهمیه به ما نرسید چی؟ چیزی نفرمودند.

پیش خودم گفتم ..........

/ 0 نظر / 5 بازدید