یه چیزی تو مایه های دیسپاچینگ آب

استفاده از تجهیزات دیجیتال ،آنلاین همچی بفهمی ،نفهمی گوش شیطون کرِ ، میفهمید که چی میگم، Best  نیست؛یعنی بهره وری نداره!

یه چهار ،پنج صفحه در این مورد برای مطالعات پایه(آبهای سطحی،زیرزمینی و واحدد کیفی) پیشنهاد با چهارچوب کلی کار رو دادم مقرره (از هفته پیش) جلسه در این مورد برگزار کنند! من هم منتظرم.

برای محکم کاری مختصر و مفیدش رو دادم صندوق نظام پیشنهادات.

/ 0 نظر / 6 بازدید