بازهم ورک شاپ!!

سخنران کلیدی :Professor Ferenc Sizdarovszky  از دانشگاه آریزونا.

جهت اطلاعات تکمیلی می تونید به آدرس :http://workshop.wrm3rd.ir مراجعه فرمایید.

ضمن تشکر از دکتر ضرغامی آدرس ایشون هم اینه:

Mahdi Zarghami, PhD

Faculty of Civil Engineering
University of Tabriz
Tabriz 51664, Iran
mzarghami@tabrizu.ac.ir
Tel: +98 (914) 317 7721
Fax: +98 (411) 334 4287

/ 0 نظر / 6 بازدید