تهیه نقشه مکانی یخچال​های طبیعی کشور برای اولین بار

وی افزود: اطلاعات حاصل از مطالعات اخیر نشان می‌دهد که در برآوردهای قبلی بخش قابل توجهی از یخچال‌های کشور به دلیل پوشیده شدن با خاک مغفول مانده، به نحوی که علی رغم ذوب برفچالها و یخچالهای کوهستانی در دهههای گذشته، مساحت فعلی یخچال‌های کشور بسیار بیش از برآوردهای قبلی می‌باشد.

مهندس کریمی مدیر این پروژه تصریح کرد: در این مطالعات، 11 منطقه یخچالی، شامل مناطق زردکوه، تخت سلیمان، سبلان، اشتران کوه، دماوند، شاه البرز، سیالان، خلنو، دنا، صاحب و دوبرار شناسایی و نقشه مکانی آن‌ها با استفاده از تصاویر ماهوارهای و تکنیکهای سنجش از دوری تهیه شد.

 وی اضافه کرد: مجموع مساحت یخچالهای طبیعی کشور برابر 5/42 کیلومتر مربع برآورد شده در حالیکه طی برآوردهای انجام شده برخی محققین در سال‌های 1370 و 1388 مساحت کل یخچالهای کشور به ترتیب برابر با 20 و 27 کیلومتر مربع تعیین گردیده بود.

در ادامه خانم مهندس شش انگشت، کارشناس سنجش از دور و GIS این پژوهشکده گفت: تاکنون فقط اطلاعات مکانی برخی از یخچال‌های مناطق تخت سلیمان، سبلان، دماوند، زردکوه و اشتران کوه تهیه شده بود. اما در پایش انجام شده فعلی که حدود یک سال به طول انجامید، کلیه یخچال‌های طبیعی کشور مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد:‌ در این راستا مناطق زردکوه و تخت سلیمان هر یک با دارا بودن حدود 10 کیلومتر مربع پوشش یخچالی، بزرگ‌ترین مناطق یخچالی کشور به شمار می‌روند.

وی افزود: از مجموع سطح یخچال​​های برآورد شده، 26% را یخچالهای برونزد تشکیل می‌دهند و مابقی آن عبارت از سطوح یخچالی است که به دلیل پوشیده شدن از سنگریزه و خاک دیده نمیشوند.

گفتنی است تعداد یخچال طبیعی کوهستانی در ایران کم و سطح آن‌ها در مقایسه با یخچالهای کوهستانی معروف مانند یخچالهای آلپ، بسیار کوچک است و عمدتاً در ارتفاعات صعب‌العبور البرز و زاگرس پراکنده شدهاند. جمعآوری اطلاعات یخچالها به عنوان یکی از با ارزشترین منابع آب شیرین و بررسی تغییرات آن‌ها در دورههای زمانی مختلف میتواند یکی از فاکتورهای نشاندهنده تغییر اقلیم در هر منطقه باشد که مطالعه و بررسی آن‌ها را اجتناب ناپذیر می‌نماید.

/ 0 نظر / 123 بازدید