بازهم کنفرانس

روز دوم - دانشکده فنی :

مهندس کیافر و یه فرد ناشناس!

 

 دکتر کریمی-دکتر دین پژوه - دکتر رسولی -اون سمت چپی رو نمی شناسم!!

/ 0 نظر / 3 بازدید