دستورالعمل‌های آبهای سطحی

 مشخصات فنی تجهیزات و اسناد مناقصه و نمونه قرارداد(بازنگری شده در تاریخ 20/4/1389) 
_ نقشه های تیپ ایستگاههای تبخیرسنجی الکترونیکی و مکانیکی 
_ دستورالعمل واسنجی ادوات آب و هواشناسی 
_ اسناد مناقصه وقرارداد خریدتجهیزات 
_ مشخصات فنی تجهیزات 
_ کنترل آمار 
_ تعیین مواد رسوبی معلق در رودخانه ها 
_ بهره برداری از آفتاب نگار 
_ نصب، نگهداری، قرائت وکنترل کلیه ادوات هواشناسی جهت استفاده متصدیان وتکنسین های ایستگاهها 
_ مطالعه واجرا درمورد شبکه ایستگاههای هشدار سیل 
_ اندازه گیری آب وطرز نگهداری مولینه 
_ نحوه قرائت ومحاسبه ادوات هواشناسی 
_ تعمیر ادوات آب وهواشناسی 
_ تحلیل گرافهای بارانسنج های ثبات 
_ استخراج آمار از گرافهای ادوات ثبات 
_ راهنمای استفاده از نرم افزار شدت - مدت 
_مشخصات فنی و ابعاد ادوات اندازه گیری ایستگاههای آب و هواشناسی 
_ نمونه برداری بارکف
_ نمونه برداری و محاسبه مواد رسوبی معلق 
_ کار متصدیان شبکه های آب و هواشناسی 
_ بهینه سازی شبکه ایستگاههای آب و هواشناسی 
_نحوه ساختن خانه های مسکونی متصدیان ایستگاههای هیدرومتری ، هیدرولوژی وبرف سنجی 
_ نمونه برداری آب جهت اندازه گیری ایزوتوپهای محیطی تریتیوم
_ آمار برداری از منابع آب 
_ پایش کیفی منابع آب 
_ بهره برداری از مولینه آووت (AOTT)
_ راه‌اندازی لمینگرات آاوت(AOTT) R20
_ دستورالعمل برفسنجی

/ 0 نظر / 42 بازدید